• [SpySro] Aege 100 Cap Only CH - Drop System / 1 Mayıs Beta - 8 Mayıs Büyük Açılış
 • Rome Online | 110 Cap - EU - CH | Drop - Box System | Full Aktivite | 26.06.2020
  1. #1
   MrXEON - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   Üyelik Tarihi 
   07 Şubat 2018
   Şehir 
   Cairo
   Konular 
   5
   Mesajlar 
   7
   Beğenme 
   0
   Beğenilme 
   0
   Rep Gücü 
   Sosyal Ağ
    


   Aþaðýdaki linkler MARVS Online’nýn resmi linkleridir; oyuna kayýt olurken, destek alýrken bu linkleri kullandýðýnýzdan emin olun. Herhangi biri size baþka bir link gönderirse itibar etmeyin, bundan doðacak olumsuz sonuçlarda mazeret kabul etmiyoruz. Umarýz bu konuda dikkatli olursunuz çünkü piyasada çok fazla dolandýrýcý siteler bulunuyor ve bu gibi durumlarda yardýmcý olamýyoruz. Lütfen aþaðýda belirttiklerimizin haricinde linklere kullanmayýn. Bize güvendiðiniz için teþekkür ederiz.

   Detailed Beta & Release Information:

   • Beta Opening: 25-6-2020


   Beta Server’i amacýný anlamak son derece önemlidir. Lütfen aþaðýdaki maddeleri göz önünde bulundurun.
   - Beta süreci boyunca, potansiyel testleri maksimize edebilmek amacýyla Server tüm özellikleri ile her oyuncuya açýktýr.

   - Açýk BETA sürecine katýlým zorunlu deðildir ve açýk beta’da oluþturulan karakterler esas serverin açýlýþýndan(grand opening) hemen önce silinecektir.

   - Beta süreci boyunca server sýkça güncellenecektir. Bakýmlar önceden duyurulmayabilir; ekibin bir ya da daha fazla ana deðiþikliði gerekli görmesi halinde en kýsa zamanda yapýlacaktýr.
   - Server zaman belirtilmeksizin geçici süre offline kalabilir.

   - Oyuncular mümkün olduðunca Beta güncellemeleri ve bakýmlar hakkýnda Discord’da bilgilendirilecektir.

   - Beta için kayýt olmanýza gerek yoktur, herhangi bir kullanýcý adý ve þifre ile giriþ yapabilirsiniz.

   - Oyunculardan gözlemledikleri hatalarý (bug)ve oyunun düzgün çalýþmayan fonksiyonlarý Discord’da bize bildirmelerini rica ederiz.

   - Beta süreci boyunca oyunun bazý özellikleri geliþtirilme aþamasýnda olabilir ve düzgün çalýþmayabilir.   • Why MARVS Online?   Sizler PLAY to WIN ve oyuncularýn önerileri dikkate alýnarak oluþturulmuþ bir server için çok beklediniz. O zaman size iyi haberlerimiz var: MARVS Online’ý size sunmaktan gurur duyuyoruz ve umuyoruz ki 100 Cap sisteminde en iyi serverlardan biri olacak. MARVS Online’da tümüyle orijinal ve yeni MARV Job Points System, Survival, Madness, PVP ve Job Arena gibi bir çok yeni etkinliði bulabileceksiniz. Oyunun geliþtirilmesinde uzman bir ekibimiz ve sizlerden gelecek her türlü düþünce ve öneriye önem veriyoruz. Nihayetinde bizler Sonuçta hepimiz oyuncuyuz, bu yüzden MARVS Online’in sizi tamamýyla tatmin edeceðinden eminiz. Sadece bir oyun deðil, bu MARVS! Temennimiz oynadýðýnýz süre boyunca sizlerde güzel bir aný ve izlenim býrakmak. Ýki yýlý aþkýn süredir, oyuncular neyi istiyor üzerine yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda böyle bir server açmayý uygun bulduk. MARVS Online türünün tek örneði ve çok özel bir server olacak. Þuna söz veriyoruz ki oyuncularýmýza elimizden geldiðince yardýmcý olacaðýz ve þikayetlerini dinleyeceðiz. Sizlere 100 Cap server’lardan en iyi bir tanesi sunuyoruz ve kalabalýk bir server olacaðýný bekliyoruz. Orijinalliðimiz umarýz takdirinizi ve desteðinizi kazanýr.

   • Neden 100 Cap?

   Çünkü Silkroad tarihinde en dengeli level ve item cap’ý olduðunda þüphe yok.


   • Neden sadece Çin Irký?

   Ýstediðimiz ve aradýðýnýz rekat ortamýný oluþturmanýn baþka yolu yoktu, Avrupa Irký’ný eklemek delilik olurdu.


   • MARVS Ana Þehir Donwhang, peki sebebi?


   Ana þehir olarak Donwhang’ý seçtik çünkü hepimizin güzel anýlarýný barýndýrýyor bunu göz ardý edemezdik. Ayrýca önemli NPC’ler en hýzlý þekilde ulaþýlabilir durumda konumlandýrýlmýþ.

   Rates|Value
   Cap| 100
   Skill| 100
   Race| CH
   Mastery | CH 330
   Exp. | 30x
   Party Exp. | 35x
   Alchemy Rate | 5x
   Gold Drop | 5x
   Drop Rate | 3x
   Max Plus | +12 / +14 ADV[+2]
   Race Balanced| YES
   Guild & Union Emblem | ENABLED
   Capture The Flag | ENABLED
   Battle Arena | ENABLED
   Survival Arena | ENABLED
   Madness Arena | ENABLED
   Job Arena | ENABLED
   Training Arena | ENABLED
   Fortress War | Jangan - Bandit - Hotan
   Honor Rank | ENABLED
   Forgotten World | DISABLED
   New Pets| YES
   New Unique| YES
   New Avatars| YES
   Fellow Pets | ENABLED
   Magic Pop | DISABLED
   Silk/Hour | ENABLED
   Vote For Silk | ENABLED   Alchemy rate;
   By starting to play in MARVS server, you accept the Alchemy Challenge in advance.

   +1/5 = Yapýlabilir
   +6/8 = Orta Seviyede
   +8 = Zor
   +9/10 = Çok Zor

   +10 basma beklentileriniz yüksek tutmayýn, geçme olasýlýðý %1. (Premium, Avatar efektleri hariç

   Limits|Count
   PC| 2
   IP| 4
   Job| 2
   CTF | 1
   BA| 1
   Survival Arena| 1
   Madness Arena| 1
   Job Arena| 1
   PVP Arena| 1
   FW | 1

   Guild | 24/Guild
   Union | 2/Union   Baþlangýç item’larý
   • 20 Reverse Return Scroll.
   • MARVS Premium Gold Time.
   • 20 Beginner Moving Speed Scroll 100%.
   • MARVS Ghost Summon Scroll ( Pick Pet ) .
   • 1000 HP/MP X-Large Potions.
   • MARVS Outfit (Avatar).
   • 2.5 Million Gold.
   • 5 Million SP.   Her 10 level atlamanýzda aþaðýdaki ödülleri kazanacaksýnýz   • Global Chatting.
   • Pandora's Box.   Seal Of Moon Silahlar 1’den 6 dereceye kadar
   Seal of star +5 item’lar ( 300% STR / INT ) 1 dereceden 9 dereceye kadar


   Honor Rank

   • Academy Create: Enabled


   • Academy Join / Reform: Disabled


   • How to get Honor Points?: You have to Get the Academy Scroll from the Job War Event!, H.W.T Box.   • Buffs.

   Top [1~5]:
   1. Physical & Magical damage 5% artýþ.
   2. Physical & Magical damage 5% emilim.
   3. Attack rate 10% yükseltme.
   4. Moving speed 20% yükseltme.
   5. Zerk elde etme oraný 120% artýþ.


   Top [5~20]:
   1. Physical & Magical damage 5% artýþ.
   2. Physical & Magical damage 5% emilim.
   3. Attack rate 10% artýþ.
   4. Moving speed 20% artýþ.


   Top [20~35]:
   1. Attack rate 10% artýþ.
   2. Moving speed 20% artýþ.


   Top [35~50]:
   1. Attack rate 10% artýþ.


   • Sýfýrlanma: Honor Rank her ayýn 1’inde resetlenir. Yeni oyuncularýmýza da þans tanýyalým deðil mi ??


   Skins   Evet sizi duyar gibiyiz silahýnýzýn görünümünü deðiþtirme istiyorsunuz. Bu sebeple görünüm (skin) deðiþtirmeyi de ekledik.

   • Degree 11 Skin
   • Degree 12 Skin
   • Degree 13 Skin
   • Egy-A Skin
   • Egy-B Skin
   • MARVS Skin
   • Degree 14 Skin ( ileriki güncellemede.. )
   • Degree 15 Skin ( ileriki güncellemede..)
   • Degree 16 Skin ( ileriki güncellemede..)
   Silah ve Item dönüþtürücüler:

   Ýstediðiniz zaman iteminizim görünümünü deðiþtirebilirsiniz, endiþe etmeyin


   • Silah ve Kalkan dönüþtürücüleri
   • Zýrh dönüþtürücüleri
   • Aksesuar dönüþtürücüleri

   CURRENCIES
   Aþaðýda MARVS Online’da bulunan para birimleri(coin) hakkýnda tüm bilgileri bulabilirsiniz. Mümkün olduðunca basit tuttuk.


   Gold Coin.
   NPC’den 1B Gold’a alabilirsiniz. Bildiðiniz gibi sun itemler yüksek maliyete sahip stallarda ve takasta belli miktarlarda gold aktarýlabiliyor, bu sebeple gold coin ile takasýnýzý yapabilrsiniz.

   Reward Coin.
   Bu coin çeþidini Capture the Flag ve Uniquelerden elde edebilirsinz. Bu coinler sun silah, aksesuar ve zýrh almak için gereklidir.

   Arena Coin.
   Arena coini battle arenadan elde edebilirsiniz. Bu coinler sun silah, aksesuar ve zýrh almak için gereklidir.


   Play Coin.
   Play coinleri normal moblardan elde edebilirsiniz. Çeþitli scrollarý elde etmek için gereklidir.
   Unique kesmeyi sevenlere duyurulur, 20 yeni unique ekledik!   Jangan Unique Map   • Medusa [Jangan Cave]

   • Giant Demon

   • Thief Boss Kaila

   • General Mad

   • The Which   Donwhang Unique Map   • Antagonist

   • Murclos

   • Red Shaitan

   • Dedra   Hotan Unique Map   • Serpent Awful

   • Rage Cloud

   • White Knight

   • Involvement

   • Venus Predatory   Roc Maountain Unique Map   • Terminator   Constantinople Unique Map   • Cutthroat

   • Babilion

   • Dark Dog

   • The Earth

   • Yuno

   • Jupiter   Samarkand Unique Haritasý   • Karkadann

   • Khlulood

   • Deadly Wolf   Alexandria Unique Haritasý   • Gohan

   • Hummer   Salt Dessert Unique Haritasý   • Baal

   • Kidemonas


   Yukardaki uniquelerin tümünden coin düþer.   Job Temple   Unique|Ödül
   Selkis| 100 Reward Coins
   Neith| 100 Reward Coins
   Anubis| 100 Reward Coins
   Isis| 100 Reward Coins
   Haroeris| 100 Reward Coins
   Seth| 100 Reward Coins
   Holly Water Temple
   Unique|Ödül
   All Unique| H.W.T Box


   • H.W.T Box: Rastgele ödül kutusudur   Kasýlma alanlarý.
   Serverimeza büyük bir katýlým beklediðimizden her oyuncu için kasýlma slotu oluþturmamýz gerekti, ks’cilerin ne kadar sinir bozucu olduðunu biliyoruz.

   1. Samarkand | 88 ~ 95 level monsters.

   2. Constantinople | 94 ~ 99 level monsters.

   3. Alexandria | 100 (STR) level monsters.

   4. Phantom Desert | 100 (INT) level monsters.

   • Roc Event   Zaman: Haftada bir Cuma, server saatiyle 8 PM
   Nasýl katýlýrým: Gate of Ruler kapýsýndan geçerek.
   Key nasýl elde edilir: Job Points kullanarak Key of bloodline alýn.
   Yer: at Roc Mountain
   Amaç: Roc’u kesin.
   Ödül: 500 Silk / Unique.   • Madness Arena   Zaman: 1:00 PM & 11:00 PM Server zamaný
   Nasýl katýlýrým: Donwhang’daki MARVS Area's Teleport’tan.
   Yer: Madness Arena.
   Amaç: Uniqueleri kesin
   Ödül: 100 Silk / Unique [ 400 Silk / Event ].   • Job War Arena   Zaman: 7:00 PM Server Saati.
   Nasýl katýlýrým: Donwhang’daki MARVS Area's Teleport’tan.
   Yer: Job War Arena.
   Hedef: Daha fazla puaný toplamak! ( Kill = 1 Puan ) Job Suit giymelisiniz.
   Ödül: 10 Academy Scrolls.   • Survival Arena   Zaman: 6:00 PM & 12:00 PM Server Saati.
   Nasýl katýlýrým: Donwhang’daki MARVS Area's Teleport’tan.
   Yer: Survival Arena.
   Amaç: Daha fazla puaný toplamak! ( Kill = 1 Puan )
   Ödül: 100 Silk.   • Capture The Flag

   Zaman: 2 saatte bir.
   Nasýl katýlýrým: Event So-Ok NPC ile konuþarak.
   Yer: Capture The Flag event area.
   Amaç: Rakip oyuncularý öldürün ve bayraðý ele geçirin.
   Kýsýtlamalar: En az 100 level olmalýsýnýz. Ýçerde 60 saniyeden fazla afk kalýrsanýz þehre ýþýnlanýrsýnýz.
   Ödül: 10 Reward Coin Kill baþýna.   • Battle Arena

   (Random,Party And Guild)
   Zaman: 3 saatte bir.
   Nasýl katýlýrým: Event So-Ok NPC ile konuþarak.
   Yer: Battle Arena.
   Amaç: Rakiplerinizden daha fazla sayýda mob keserek kazanýn!
   Kýsýtlamalar: 60 saniyeden fazla afk olursanýz diskalifiye olursunuz.
   Ödül: 10 Arena coin kazanana, 5 Arena coin kaybedene.   • Trivia Event

   Nasýl çalýþýr: Botumuz rastgele bir soru veya harfleri karýþtýrýlmýþ bir sözcüðü global atacak, en hýzlý olan kazansýn!
   Zaman: 3 saatte bir
   Nasýl katýlýrým: kayýt gerekmez.
   Yer: -
   Amaç: En hýzlý ol ve cevabý herkesten önce bul!
   Kýsýtlamalar: Sadece pm yoluyla cevaplayabilirsiniz (1 Time / Rount).
   Ödül: 10 Silk. / Raunt   • Lucky Party Number

   Nasýl çalýþýr: Botumuzu rastgele bir sayý belirleyecek ve sizler bu sayýya sahip partiyi kurmaya çalýþacaksýnýz.
   Zaman: Saatte bir defa.
   Nasýl katýlýrým: Kayýt gerekmez.
   Yer: -
   Amaç: Þanslý parti numarasýný sahip partiyi kurun
   Kýsýtlamalar: -
   Ödül: 10 Silk. / Raunt   • Hide & Seek

   Nasýl çalýþýr: Tüm harita boyunca bot bir yere saklanacak ve onu bulmalýsýnýz.
   Zaman: 4 saatte bir.
   Nasýl katýlýrým: Kayýt gerekmez.
   Yer: Tüm harita
   Amaç: Botu ilk siz bulun ve takas atýn.
   Kýsýtlamalar: -
   Ödül: 25 Silk. / Raunt   • Kill the GM

   Nasýl çalýþýr: Botumuz belli bir bölgede sarý cape’li bir mob çýkaracak ve onu kesmelisiniz.
   Zaman: Günde 4 defa.
   Nasýl katýlýrým: Kaydolmak gerekmez.
   Yer: Donwhang, güney kapýsýnýn dýþ kýsmý.
   Amaç: Son vuruþu yapýn.
   Kýsýtlamaalr:-
   Ödül: 25 Silk. / Raunt   • Search & Destroy

   Nasýl çalýþýr: Tüm harita boyunca rastgele bir yerde unique çýkacak ve kesen kiþi ödülü alacaktýr.
   Zaman: Günde 4 kez.
   Nasýl kaydolurum: Kayýt gerekmez.
   Yer: Herhangi bir yer.
   Amaç: Unique’leri kesin.
   Kýsýtlamalar: -
   Ödül: Etkinliðe baðlý olarak deðiþir.   • Lucky Global

   Nasýl çalýþýr: Botumuz Lucky Global Etkinliðinin baþladýðýný duyuracak ve global atanlar içinden talihli bir kiþiye ödül verilecektir..
   Zaman: Her 4 saatte bir.
   Nasýl kaydolurum: Bir global atýn.
   Yer: Herhangi bir yer
   Amaç: Þanslý olun!
   Kýsýtlamalar -
   Ödül: 10 Silk. / Raunt.   • Kale Savaþçýsý   Nasýl çalýþýr: Tasarladýðýmýz bot kill sayýnýzý tespit edecek ve en çok kill alan kiþi ödül kazanacaktýr.
   Zaman: Kale Savaþý süresince
   Nasýl kaydolurum: Kale savaþýna katýlýn.
   Yer: Kale
   Amaç: Daha fazla kill almak
   Kýsýtlamalar: -
   Ödül: 250 Silk   • Haftalýk Turnuvalar   Turnuva: En iyi PVP
   Time: Saturday 11:00 PM Server Time.
   Açýklama: En iyi STR vs INT, En iyit CH vs EU, Winner vs Winner = Best PVP
   Ödül: 250 Silk + (7) Günlük Title..

   Turnuva: En iyi STR & INT
   Zaman: Sunday 10:00 PM Server Time.
   Açýklama: PVP (2/3 Raunt).
   Ödül: 250 Silk + (7) Günlük Title..

   Turnuva: En iyi CH & EU
   Zaman: Monday 10:00 PM Server Time.
   Açýklama: PVP (2/3 Raunt).
   Ödül: 250 Silk + (7) Günlük Title.

   Turnuva: Haftanýn en iyi Unique Killer ünvaný.
   Zaman: Salý 10:00 PM Server Zamaný.
   Açýklama: Haftaya boyunca kestiðiniz unique sayýsýna baðlý olarak verilir ( 1 UQ = 1 Point ).
   Ödül: 250 Silk + (7) GünlükTitle.

   Turnuva: Haftanýn en iyi Donator titlesi.
   Zaman: Cumartesi 10:00 PM Server Zamaný ile.
   Açýklama: Haftalýk yaptýðýnýz donateye baðlý deðiþir.
   Ödül: 250 Silk + (7) Günlük Title.   [NEW]JOBBING EXPERIENCE.
   Job sistemi bu oyunu popüler olmasýnýn ve yýllardýr milyonlarca kiþi tarafýndan oynanmasýnýn ana sebebi, bu yüzden özel bir Job Point sistemi ekledik.
   • Trade 1* > 1 Job Points + Gold

   • Trade 2* > 2 Job Points + Gold

   • Trade 3* > 3 Job Points + Gold

   • Trade 4* > 4 Job Points + Gold

   • Trade 5* > 5 Job Points + Gold

   Note: Botlardan kurtulmak ve otomatik scripti engellemek için bir kaç özellik ekledir. [ Trade ] yazarak $System’e pm atmanýz gerekmektedir. Böylece ödülünüzü alabilirsiniz. Bu mesajý atmazsanýz kervandan sonra ödülünüzü alamazsýnýz.   - Job puanlarýnýzla aþaðýdakileri kazanabilirsiniz:
   - Premium.
   - Reverse Scrolls.
   - Global Chatting.
   - Key of Bloodline. [ Roc’a girmek için! ]
   - & More...

   $System’e pm atabilirsiniz
   $System JobPoints   Kervan rotalarý!
   Jangan <> Donwhang

   Constantinople <> Samarkand


   Eþya maðazasý diðer bölgelerden kaldýrýlmýþtýr!


   Peki Neden??
   iSRO’dan hatýrlarýz ki kervan çekerken belli yollardan gidip gelerek sürekli gold kasmaya çalýþýrdýk. Bu yüzden iki özel rota belirledik.
   pSRO’da ki player sadece otomatik script ile kervan çekiyor bu iki rota sayesinde Job savaþlarý eþsiz oalcak!


   Kýsýtlamalar
   Daha iyi bir deneyim sunabilmek için aþaðýdaki iyileþtirmeleri yaptýk:

   Return Scrolllarý.
   1. Tüm yerden kalkma scrollarý devre dýþý býrakýlmýþtýr. Ölümüne savaþýn, kaçmak korkaklarýn iþidir!
   2. Reverse Return Scrolllarý 90 saniye cooldowna sahiptir.

   Job Karakteri Sýnýrý.
   Adil bir ortam saðlamak adýna PC baþýna 1, IP baþýna 2 Job Suit giyebilirsiniz.

   Maksimum Kervan Limiti.
   Hile ve istismar edilmemesi için PC baþýna 4, IP baþýna 8 kervan çekebilirsiniz.   WANTED SÝSTEMÝ.   Job rekabetini ve PVP kapýþmalarýný artýrmak için gerekli bir sistem.

   Buff Ödülleri.
   10 kez hiç ölmeden rakiplerinizi doðrayýn ve WANTED bufunu elde edin. 8 saat sonunda bufunuz silinir, tadýný çýkarýn! Job modunda buffunuz varken ölürseniz buffunuz silinir.

   [10 Kills] Lv1.
   1. Physical & Magical damage 1% increase.
   2. Attack & Parry rate 1% increase.

   [20 Kills] Lv2.
   1. Physical & Magical damage 2% increase.
   2. Attack & Parry rate 2% increase.

   [30 Kills] Lv3.
   1. Physical & Magical damage 3% increase.
   2. Attack & Parry rate 3% increase.

   [40 Kills] Lv4.
   1. Physical & Magical damage 4% increase.
   2. Physical & Magical damage 4% absorption.
   3. Attack & Parry rate 4% increase.

   [50 Kills] Lv5.
   1. Physical & Magical damage 5% increase.
   2. Physical & Magical damage 5% absorption.
   3. Attack & Parry rate 5% increase.
   • MARVS Shop   Burada özel scroollarý ve renkli globalleri bulabilirsiniz.


   • Pet Dükkaný
   Burada özel yapýlmýþ petleri bulabilirsiniz.


   • Alchemy Shop   Burada 10 derece simya eþyalarýný bulabilirsiniz. ( Stones / Elixirs / Scrolls ).


   • Titles Manager


   Burada özel renkli ve normal ünvanlarý görebilir ve alabiirsiniz.

   Unvan Renkleri:

   1- Green
   2- Blue
   3- Purple
   4- Yellow
   5- Orange
   6- Red
   7- Teal
   8- Brown
   9- Pink
   10- Lime


   Note: Özel bir Unvan sistemi yaptýk, eðer bir title satýn almýþsanýz tüm ünvanlarýnýzý görebilir ve kullanbilirsiniz.

   !titles - Mevcut ünvanlarýnýzý gösterir.
   !set TitleID – unvan(title) atama   • Karakter görselleþtirme dükkaný


   Bu kýsýmda karakterinizi dekore edebilirsiniz.

   1- Devil / Angel Spirits
   2- Godbless: En sevimli GodBless rengini seçtik
   ( Kýrmýzý – Mavi- Sarý Karýþýmý )
   3- Emoji Scrolls: En eðlenceli emojileri ekledik ??
   4- Efektler: Karakter efektlerini burada bulabilirsiniz.
   • Avatars Shop

   Ýþte Silkroad tarihinin en zengin dress ve avatar katoloðu
   • Kilit sistemi:
   Karakterinizi güvenç altýna alabilmek üzerine çok düþündük ve geliþtirmelerimiz sonucunda bu sistemi getirdik.
   Bu sistemle ID ve PW’niz çalýnsa bile karakterinizdeki hiçbir þeyi kaybetmezsiniz.

   Genel olarak diðer serverlarda kilitleme sistemi itemleri tek tek kilitleme üzerine kuruludur, bu her itemi kilitlemek için çok uzun sürer. Bu sistemin sadece silah ve zýrhlarý kilitleyeceðini gördük. Bu da diðer itemlerinizin ve gold’unuzun çalýnmasýna sebep olabilir.
   Bu yeni sistemle charýnýzý tamamýyla kilitlenecektir. Pot dahil her þeyi tek emrinizle kilitleme imkaný!

   Lock System info:-
   Soru: Item kilitleme ne anlama geliiyor?
   Cevap: Eðer biri ID ve PW’nizi çalarsa itemlerinize bir þey yapamaz.

   - + basýlamaz.
   - Yere atýlamaz.
   - Takas yapýlamaz.
   - Stala koyulamaz.
   - Aktarýlamaz.
   - Satýlamaz.
   - Depoda saklanamaz.
   - Guild deposunda saklanamaz.


   Öneriler:
   - PIN veya gizli cevabýnýzý kimseyle paylaþmayýnýz.
   - Gizli cevabýný unutmayýnýz.
   - Gizli sözcüklerinizi bir .txt dosyasýnda saklayýn.

   Nasýl kullanýlýr ?:-
   - Karakterinizi kilitlemek için : [!lock xxxxxx]
   > xxxxxx: Sayý veya karakterlerden oluþan þifreniz
   - Karakterinizin kilidini açmak için [!unlock xxxxxx]

   Ýpucu: Karakterinizin kilidini açtýktan sonra þifrenizi deðiþtirebilirsiniz.
   • AFK Kabarcýðý:   Oyuncularýn Online veya AFK olup olamadýðýný görebilirsiniz. Oyuncu AFK ise üzerinde kabarcýklar çýkar.   • #Live Discord:


   Notice/Global/Event bildirimlerini #live kanalýndan Discord’da takip edebilirsiniz.   • 24/7 Canlý Destek:
   Now you can get a help 24/7.   1- Website Online Destek Sohbeti
   2- Facebook Sayfasý Destek Sohbeti
   3- Discord Sohbeti.
   4- Oyun içi supporter ( ekip üyeleri ).
   Ýmza etkinliði.

   MARVS’ýn imzasýný epvp’de kullanýn ve silk kazanýn!

   Nasýl katýlýrým?
   1. MARVS’ýn imzasýný kullanýn (spoiler’a týklayýn).
   2. Karakter adýnýzý yorum olarak yazýn. (Grand Opening’te charýnýzýn adýný deðiþtirirseniz basitçe yorumunuzu düzenleyin)

   100 rastgele talihli kiþiye 500silk.

     Spoiler 
   Kod:
   Facebook etkinliði

   MARVS’ý daha geniþ kitlelere ulaþtýrabilmek ve çekiliþlere katýlýp ödül kazanmak için Faceebook sayfamýzý beðenebilirsiniz.

   Paylaþ-Kazan Eventi: https://bit.ly/marvsshareevent   Discord üyesi veya destekçisi olun.

   Büyük ödül ve çekiliþler için Discord sunucumuza katýlabilirsiniz.! Nitro almadan 5 Dolar’a sunucumuza katký yapabilirsiniz.
   Hadi Baþlayalým, MARVS!
   Katýlýmýnýzý konuya like atarak bildirin. Ayrýca düþünceleriniz bizim için önemli; MARVS Online’i daha iyi bir server yapmak için önerilerinizi yorum býrakarak bizlere iletebilirsiniz.
   Konu MrXEON tarafından (16 Haziran 2020 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.


  Konu Bilgileri

  Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

  Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)  Giriş

  Giriş